rooster van aftreden

Toelichting organisatie

 

De organisatie van Woningstichting Obbicht & Papenhoven bestaat uit:

 

-           De Raad van Commissarissen

-           Het Dagelijks Bestuur;

 

Overzicht en rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen

 

De Raad van Commissarissen van de woningstichting is als volgt samengesteld:

 

Naam

P.J. Tilburgs

P.J.B. Thomas

J.P.J. Crapels

RvC Functie

Voorzitter

 Lid

Lid

Geslacht      

M

 M

M

Geboortedatum

20-6-1946

 14-1-1958

1-7-1955

(Her)benoeming

juni 2015

 feb 2018

november 2014

Aftredend

juni 2019

niet herbenoembaar

 feb 2022

 

november 2018

niet herbenoembaar

 

Naar aanleiding van een bezoek van de Aw begin augustus 2017 is door adviesbureau Atrivé een governance audit uitgevoerd op rechtmatigheid van benoemingen. Op basis van de uitkomsten van de audit is het aftreedrooster aangepast en vastgesteld door de RvC, resulterend in bovenstaand overzicht. De Raad van Commissarissen heeft een procedure opgestart om te voorzien in de ontstane vacature.

 

Overzicht van het bestuur inclusief herbenoeming.

 

.

Functie

Naam

Laatste herbenoeming

Afloop benoemingstermijn

Voorzitter

B.M.M. Leurs

oktober 2017

oktober 2021

Secretaris/

Penningmeester

T.L. Venderbosch

oktober 2017

oktober 2021

 

De voorzitter en de secretaris/penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.