Actuele overheidsontwikkelingen

Belangrijkste wijzigingen als gevolg van de nieuwe Woningwet.

Algemeen

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van toepassing. Deze raakt alle corporaties op zowel volkshuisvestelijk als op financieel administratief vlak. Hier beperken we ons tot de belangrijkste wijzigingen.

In de woningwet is niet alleen bepaald, dat de woningcorporaties vanaf verslagjaar 2016 op marktwaarde dienen te waarderen, maar ook dat de winst en verliesrekening op basis van de functionele indeling gepresenteerd dient te worden

Bij de marktwaardewaardering worden 2 scenario’s berekend  nl een scenario o.b.v door-exploiteren en een scenario o.b.v. uitponden. De hoogste van deze 2 bepaalt de marktwaarde in verhuurde staat. Corporaties dienen vervolgens aan te geven op welk deel van het eigen vermogen o.b.v. marktwaarde een volkshuisvestelijke bestemming ligt. Dit betekent concreet dat de marktwaarde herrekend wordt waarbij rekening gehouden wordt met 1) het door-exploiteren van de gehele vastgoedportefeuille en 2) met de streefhuur in plaats van de markthuur. Het verschil tussen de waarde conform deze parameters en de oorspronkelijke marktwaarde is de volkshuisvestelijke bestemming. In de jaarrekening 2016 heeft de woningstichting Obbicht en Papenhoven voor het eerst haar bezit gewaardeerd op marktwaarde.

Verder is in de Woningwet bepaald dat de maatschappelijke (DAEB) activiteiten gescheiden dienen te worden van de commerciële (NDAEB) activiteiten. Omdat de woningstichting Obbicht en Papenhoven alleen maatschappelijke DAEB activiteiten uitoefent heeft er in feite geen scheiding plaatsgevonden.

Uiteindelijk gelden er sinds de invoering van de nieuwe woningwet strikte governance eisen voor alle woningcorporaties.

Passend toewijzen

Dit betreft een belangrijke verscherping van de regels in de nieuwe woningwet. Wat is passend toewijzen?

Huishoudens met recht op huurtoeslag moeten vanaf 1 januari 2016 volgens dit principe een woning toegewezen krijgen met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen (ca 600 euro). Corporaties zijn daartoe verplicht in ten minste 95% van de gevallen. Ze hebben een marge van 5% voor uitzonderingssituaties. Het passend toewijzen is (her)ingevoerd om ervoor te zorgen dat nieuwe huurders met een smalle beurs een woning krijgen toegewezen die aansluit bij hun inkomenssituatie. Het moet voorkomen dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt. Door deze regel veranderen de spelregels om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. De verhouding huur en inkomen wordt voor een belangrijk deel bepalend om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. In voorkomende gevallen kan de woningstichting bij het vrijkomen van een huurwoning over gaan tot huurverlaging om m.n. de doelgroep senioren toch een passende woning te kunnen bieden.